Etika

A MOL-csoport működésének egyik leglényegesebb összetevője az etikus magatartás iránti elkötelezettség. A versenypiaci kihívásoknak a MOL-csoport hosszú távon úgy felelhet meg, ha egyéni és vállalati szinten is fokozott figyelmet fordít a morális felelősségvállalásból fakadó követelményekre. A MOL-csoport jó hírét ugyanis csak a tisztességre épülő feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával lehet megőrizni. A MOL-csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartásnak megfelelő működés mellett ezért minden tagvállalat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az etikai értékek és elvárások a működésük során kompromisszumok nélkül érvényre jussanak. A MOL-csoport tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat. A MOL-csoport a tisztesség és az átláthatóság követelményének való megfelelést szintén fontos alapelvnek tekinti ezért a korrupció elleni küzdelem a MOL-csoport vállalati stratégiájának egyik alapvető része.

A MOL-csoport valamennyi tagvállalatára kiterjedő, átfogó etikai menedzsment rendszer került létrehozásra az etikai értékek védelme továbbá annak érdekében, hogy a MOL-csoport üzleti tevékenységének etikai alapjait tovább erősítsük és az elért eredményeket megőrizzük. Az etikai tudatosság növelése és a hasonló esetek megelőzése érdekében, 2011-től kezdve a MOL-csoport nemcsak az etikai bejelentések számát hozza nyilvánosságra, hanem a felderített etikai vétségek részletes, anonim leírását is.

A MOL-Csoport etikai menedzsment rendszere

Etikai Kódex

A MOL-csoport tagvállalatainak (a MOL Nyrt. és az általa irányított összes vállalkozásnak) minden vezető tisztségviselőjének és alkalmazottainak a Kódexnek megfelelően kell eljárnia. Minden üzleti partnernek meg kell kapnia a MOL-csoport Üzleti Partner Etikai Kódexét, mint a szerződések kötelező mellékletét. A MOL Nyrt. Tulajdonában lévő, de nem ellenőrzött társaságok esetében tudatos és folyamatos erőfeszítéseket teszünk a Kódex végrehajtására és annak biztosítására, hogy etikai normáinkat elfogadják.

Etikai Tanács

Az Etikai Tanács alapvető feladata a MOL-csoport etikus működésének biztosítása és az etikai panaszokat elbíráló egyedi döntésein keresztül a strukturált etikai fejlődés összehangolása a tagvállalatok között. Működését az Etikai Tanács eljárási szabályzata szabályozza. Az Etikai Tanács állandó tagjai az egyes vezetők és a munkavállalók képviselői. Az Etikai Tanács elnöke külső szakértő a pártatlan és tisztességes eljárás valamint az etikai képzés és kommunikáció koordinációs tevékenységének felügyelete és védelme érdekében.

Etikai Megbízottak

Az Etikai Tanács működését (pl. működési panaszkezelési mechanizmusok, kivizsgálás, következmények kezelés) a Csoport Etikai Megbízott segíti. Feladataik ellátása során az Etikai Tanácsot és a Csoport Etikai Megbízottat a Helyi Etikai Megbízottak segítik, akiket a MOL-csoport azon tagvállalatainak munkavállalói közül neveznek ki a vezető tisztségviselők ahol a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma meghaladja a húsz főt.

Etikai Panaszkezelési Csatornák

A belső és külső szereplőknek lehetősége van az erkölcsi kötelezettségszegést írásban bejelenteni (postai úton, e-mailben, internetes rendszerben), vagy a hét minden napján, éjjel nappal üzemelő telefonüzenet-rögzítő rendszeren keresztül. Anonim panaszokat és kérdéseket is be lehet nyújtani, amelyek bizalmas kezelése biztosított. A MOL-csoport nem tolerálja az etikai problémákat felvető személyekkel szembeni hátrányos fellépést.

Etikai Kommunikáció

Az etikai normákat rendszeresen kommunikálják a belső és a külső érdekeltek felé. Az Etikai Tanács általános és anonim etikai állásfoglalásokat tesz közzé az etikai tudatosság növelése érdekében. Az éves etikai statisztikák és az etikai kötelességszegések a MOL-csoport weboldalán, belső hálózatán, vállalati hírleveleken és éves vezetői előadásokon anonimizált formában közzétételre kerülnek.

Etikai Tréning

Minden új munkavállaló megkapja az Etikai kódex egy példányát, és írásban igazolja annak átvételét. Évente három alkalommal minden alkalmazottnak etikai oktatáson kell részt vennie online, vagy tantermi képzésen keresztül. A töltőállomásokon dolgozó munkavállalóknak háromévente speciális etikai képzésen kell részt venniük. Minden vezetőnek évente egyszer oktatást kell tartania a közvetlen alárendeltjeinek az etikai kódexről és a felmerült etikai esetekről.

Etikai Monitoring

Az ország felelősök és vezérigazgatók évente kötelesek etikai vonatkozású információkat szolgáltatni (pl. CoE bővítés, képzés). A vezetők etikai feladatait minden vezető éves teljesítményértékelésébe implementálni kell. Az etikus magatartást integrálni kell a munkavállalói teljesítményértékelésbe.

Etikai Kockázatfelmérés

Az etikai kockázati mátrix az etikai kötelezettségszegések kockázatelemzését tartalmazza hatás és valószínűség szerint a korábbi tapasztalatok és becslések alapján kalkulálva. A MOL-csoport tagvállalatainak önértékelése során figyelembe kell venni a külső intézmények éves jelentéseit (pl. Transparency International, Human Rights Watch).

Etikai Ellenőrzés

A MOL-csoport tagvállalataiban és szervezeti egységeiben rendszeres belső etikai ellenőrzéseket kell végezni. Az etikai rendszert ötévente harmadik félnek kell ellenőriznie.

Amennyiben nem megfelelőséget, visszaélést kíván bejelenteni, kérjük, lépjen kapcsolatba a Csoportszintű Complaince & Etika szervezettel vagy a helyi etikai megbízottal.

A GEOINFORM Kft. Helyi Etikai Megbízottja:

Juhász Anita
Etikai bejelentés fogadására szolgáló e-mail cím: speakup@geoinform.hu

MOL Group Etikai Tanács:

Cím: MOL-csoport Etikai Tanács
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
e-mail: ethicscouncil@mol.hu ; speakup@molgroup.info
24 órás üzenetrögzítős telefon: (+36 1) 464-1725 (külső vonalról) vagy 21-725.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52211/2012.

SPEAK-UP!
SZABÁLYOZÁSI NEM MEGFELELŐSÉGEK ÉS ETIKAI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE, ETIKAI KÉRDÉSEK BEKÜLDÉSE

A MOL-csoport Csoportszintű Complaince & Etika szervezete vállalati panasz kezelési rendszert üzemeltet a Csoportszintű Etikai Megbízott irányítása alatt az Etikai Tanács Eljárási Rendje szerint amelyen keresztül megválaszolásra kerülnek az etikai kérdések, kivizsgálásra kerülnek a bejelentések és az Etikai Tanács megvizsgálja a felmerült nem megfelelőségeket.

https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/speak-up

A Társasághoz érkező bejelentések, továbbá az etikai eljárás során keletkező, vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk bizalmas információnak minősülnek és a Társaság azokat megfelelő körültekintéssel kezeli. Az etikai eljárásban részt vevő valamennyi fél (Etikai Tanács tagja, Csoport Etikai Megbízott, Helyi Etikai Megbízott, vizsgáló, bejelentő, tanú, szakértő, érintett személy stb.) köteles ezen információkat bizalmasan kezelni.

Kapcsolódó anyagok

Etikai Kódex

Üzleti Partneri Etikai Kódex

Etikai bejelentések kezelésének rendje a MOL-csoportban

Etikai Management rendszer a MOL-csoportban